Lezing

Jeugddelinquentie

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Vlaamse jeugddelinquentierecht en het Nederlandse adolescentenstrafrecht

Stefaan Pleysier - André van der Laan

Sinds eind vorige eeuw is het besef gegroeid dat wetenschappelijke evidence een belangrijke pijler vormt voor nieuw te voeren beleid. De vraag is of daarvan dan ook gebruik wordt gemaakt als het nieuwe ontwikkelingen in de aanpak van jeugdige delinquenten betreft en hoe. In deze sessie vergelijken we de lage landen.
In Vlaanderen is op 1 september 2019 een nieuw decreet jeugddelinquentierecht in werking getreden. In dat decreet, dat de aanpak van jeugddelinquentie voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar regelt, is het evidencebased werken expliciet benoemd als een van de centrale principes. In 2014 is in Nederland het adolescentenstrafrecht ingevoerd waarmee toepassing van het jeugdstrafrecht onder bepaalde voorwaarden ook voor jongvolwassenen tot 23 jaar mogelijk is. Deze aanpassing is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen dat de ontwikkeling nog doorloopt tot ver in de jongvolwassenheid en de gedachte dat de pedagogische insteek van het jeugdstrafrecht passender mogelijkheden biedt voor jongvolwassen delinquenten om hun leven na een delict weer op de rails te krijgen.
In beide landen is van aanloop tot implementatie in meer of mindere mate en op verschillende manieren gebruik gemaakt van de wetenschappelijke evidence over wat werkt bij het sanctioneren van jeugdigen. In deze sessie willen we aan de hand van een lage landen vergelijking inzichtelijk maken welke wetenschappelijke inzichten relevant zijn geweest voor het beleid, welke lessen daaruit te trekken vallen, en wat dat wil zeggen voor het gebruik van wetenschappelijke inzichten en kennis in wetgeving en beleid.

Stefaan Pleysier

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)

Prof. dr. Stefaan Pleysier is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven en coördineert, samen met Johan Put, de onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Sinds oktober 2016 is hij directeur van LINC.
Hij doceert jeugdcriminologie en onderzoeksmethoden in de Bachelor en Master Criminologische Wetenschappen. Zijn onderzoek focust zich op het thema jeugddelinquentie en (de maatschappelijke aanpak van) problematisch en geproblematiseerd gedrag bij jongeren.

André van der Laan

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Dr. André van der Laan is senioronderzoeker en kennislijncoordinator jeugdcriminaliteit bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) in Nederland. Zijn onderzoeksinteresses betreffen ontwikkelings- en levensloopcriminologische vragen en evaluaties van justitieel (jeugd)beleid en sancties. Hij verricht onderzoek naar (verklaringen voor) ontwikkelingen in jeugd- en jongvolwassen criminaliteit, cybercriminaliteit en evalueert justitiele aanpakken gericht op jeugdcriminaliteit. Ook is hij geïnteresseerd in het naleven van mensen- en kinderrechten in de tenuitvoerlegging van politie- en justitieaanpakken.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie